top of page

קוד אתי

הקדמה לקוד האתי

המטרה העיקרית של אנשי מקצוע שימור, אנשים עם הכשרה מקיפה ומומחיות מיוחדת, היא השימור של נכסי תרבות.
רכוש תרבותי מורכב מאובייקטים, מבנים, או אוספים. זה חומר, הוא מאופיין כחומר אמנותי, היסטורי, מדעי, דתי, או חברתי, אשר אין לו מחיר ולא תחליף במורשת  שיש לשמר לדורות הבאים.
בחתירה להשגת מטרה זו, לאנשי מקצוע שימור יש להניח יש מחויבות מסוימות מסוימים כלפי נכסי תרבות, ו/או לבעלים והאפוטרופוסים שלו, ולחברה כולה.

מסמך הקוד אתי של המכון האמריקאי לשימור של AIC,והנחיות לתרגול הכלולים בו קובע את העקרונות המנחים את אנשי מקצוע שימור והאחרים העוסקים בטיפול בנכסי תרבות.
 

 1. מקצועי השימור ישאף להשיג הגבוה ביותר אפשרי סטנדרטים בכל ההיבטים של שימור הכוללים, שימור מונע, בדיקה, תיעוד, טיפול, מחקר וחינוך.

 2. כל פעולות השימור המקצועי חייבים להיות נשלטות על ידי כבוד מושכל כלפי נכסי התרבות, לאופי הייחודי שלו וכבוד כלפי האנשים או האדם שיצרו אותו.

 3. תוך הכרה בזכותה של חברה לעשות שימוש ראוי ומכובד של רכוש תרבותי, מקצועי השימור ישמש כעורך דין לשימור נכסי תרבות.

 4. המשמרים המקצועיים יעבדו בגבולות היכולת האישית והחינוך המקצועי שקיבלו, כמו גם במסגרת המגבלות של המתקנים לעבודה הזמינים

 5. במקרה של נסיבות העלולות להגביל את המשאבים שהוקצו, אין מצב שהמשמר יתפשר על איכות העבודה שמבצעת על ידו.

 6. מקצוע השימור צריך לשאוף לבחירת שיטות וחומרים ידועים ומוכרים שלא ישפיעו לרעה על נכסי תרבות, בבדיקות בחקירות, בטיפול, או בפונקציה המדעית שלהן בעתיד.

 7. מקצוע השימור יתעד בדיקה, חקירה מדעית, וטיפול על ידי יצירת רשומות ודיווחים קבועים.

 8. מקצוע השימור יהיה אחראי לנושא "השימור המונע" על ידי השתדלות להגבלת הנזק או הידרדרות של נכסי תרבות בעזרת מתן המלצות והנחיות לטיפול ושימוש מתמשכים ותנאים סביבתיים מתאימים לאחסון, תערוכות, ונהלים נכונים לסוגי אריזות ושינוע.

 9. מקצועי השימור יפעל ביושר ובכבוד אל כל העוסקים במקצוע וייתן הזדמנות וזכויות שוות לכל אחד ואחד, להכיר בידע המקצועי של האחר.

 10. מקצועי השימור יתרום להתפתחות והצמיחה של המקצוע, תחום הלימוד המקיף את האמנויות הליברליות ומדעי הטבע. תרומה זו יכולה להיעשות על ידי אמצעים כמו המשך פיתוח מיומנויות אישיות וידע, שיתוף מידע וניסיון עם עמיתים, ומתן קידום והזדמנויות חינוכיות בתחום.

 11. מקצועי השימור יקדם את המודעות וההבנה של השימור באמצעות תקשורת פתוחה עם אנשי מקצוע והציבור

 12. מקצועי השימור יהיה אחראי למזער סיכונים וסכנות אישיים לעמיתים לעבודה, לציבור ולסביבה.

 

לקוד האתי- לחץ כאן

 

bottom of page