top of page

אודות הארגון

הארגון הישראלי לשימור הוא עמותה רשומה (מס. 580460830) העמותה נוסדה ב 10/05/2007.

היוזמה להקמת הארגון נבעה מתוך רצון של קהילית המשמרים בארץ לקדם את מקצוע השימור בארץ באמצעות גוף עצמאי ובלתי תלוי.

נכון להיום חברים בארגון כ-70 חברים ועמיתים העוסקים רובם ככולם במקצוע השימורובמקצועות נלווים.

הנהלת הארגון מורכבת מועד מנהל המונה תשעה חברים, וכן מועדות וקבוצות עבודה, אשר מקדמות כל אחת בנפרד נושאים שונים. כל חברי הועד וחברי הועדות פועלים בהתנדבות בשאיפה לייצג את האינטרסים של כלל המשמרים.

 

הארגון הישראלי לשימור שואף לפעול כגוף עצמאי ובלתי תלוי בכדי לקדם את מקצוע השימור (רסטורציה) בארץ.

ברצוננו להשיג הכרה רשמית כגוף מקצועי ולהוות מקור לידע וסטנדרטים מקצועיים, הן למוסדות ציבוריים וממשלתיים האחראים על שלומם של נכסי התרבות בישראל והן לציבור הרחב.

ברצוננו להגביר את המחויבות של מוסדות ציבוריים וממשלתיים, האחראים על שלומם של נכסי תרבות, לפעול על פי שיקולים מקצועיים שהוגדרו על ידינו.

אנו שואפים לכך שמשמרים יזכו לסמכות הראויה להם, כאנשי המקצוע המחזיקים בידע ובהכשרה הדרושים להבטחת עצם קיומם של נכסי התרבות בארצנו.

אנו פועלים לקידום שינויים בחוקים הנוגעים לנכסי מורשת התרבות, במטרה לעודד שימור אופטימלי ופיקוח לטווח ארוך על נכסי הנכסי מורשת.

אנו פועלים על סמך עקרונות, אתיקה וסטנדרטים מקצועיים המקובלים בקהילת המשמרים העולמית. מטרתינו היא להשתמש בידע ובנסיון שלנו כמשמרים כדי להתאימם וליישמם למציאות הקיימת כיום בישראל. 

כדי לשמור על הסטנדרטים הגבוהים שאנו מגדירים לעצמנו, אנו רוצים להנהיג נהלי עבודה גלויים ושקופים לכלל קהילת המשמרים בארץ ולאפשר לכל משמר באשר הוא להעזר בידע ובנסיון המקצועי של עמיתיו.

אנו מעונינים לקדם את המודעות לשימור בקרב הציבור ולסייע לאנשי הציבור הרחב לשמור ולטפל בצורה נכונה בחפצי האמנות והאומנות שבבעלותם.

אנו רוצים לקדם מחקר ולימודי שימור אקדמיים בישראל כדי לאפשר לכל משמר בארץ למצות את הפוטנציאל שלו, בעבודה, בלימוד ובמחקר.

bottom of page