top of page

חוק המוזיאונים

 

 

החוק "היבש" והתקנות שתוקנו לחוק משנת 1983.

מומלץ כי כל משמר יקדיש מספר דקות לקריאת החוק ולהכרת הנושא.

 

חוק המוזיאונים התשמ"ג 1984

bottom of page