top of page

תצוגה והנגשה -
אתגרים לתחום השימור. 

אנחנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי והאסיפה הכללית של הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות:  

התמודדויות משמרים בעת הכנת פריטים לתצוגה והנגשה למחקר

אירוע
מקוון

הכנס יתקיים באופן מקוון ביום שני ה-1 בפברואר 2021
בשיתוף ובתמיכת הספריה הלאומית 

דמי חבר שנתיים בארגון - 200₪ | השתתפות בכנס בלבד - 150₪

bottom of page