top of page

מפגש חברים יוני 2016- ביקור ב"בית התפוצות"


בית התפוצות

מפגש החברים לחודש יוני 2016 התקיים ב"בית התפוצות" לרגל פתיחת האגף החדש.

במפגש שמענו אודות עבודות השימור של שלושה משמרים לקראת פתיחת האגף החדש:

עירית לב בייט-פרויקט שימור המודלים של בתי הכנסת

ירמי זטלנד- פרויקט שימור תקרת חודורוב

ניל מקמנוס- פרויקט שימור פריטי נייר עבור האגף החדש

קישור לאתר בית התפוצות:

Recent Posts
Archive
bottom of page